Proçesi Rekrutimit

1. Njoftimet e vendeve vakante brenda/jashte bankes:

  1. nepermjet faqes se web-it: http://www.raiffeisen.al
  2. nepermjet gazetave ditore

2. Aplikimet e kandidateve

Kandidatet e interesuar per vendet vakante duhet te sjellin dokumentet si me poshte:

  1. CV-ne e detajuar
  2. Leter Motivimi

Te gjitha aplikimet duhet te dergohen tek Divizioni i Burimeve Njerezore dhe Trajnimeve ne adresen e postes elektronike: [email protected]

3. Seleksionimi i aplikimeve

Pas shqyrtimit te te gjitha aplikimeve, Burimet Njerezore pergatisin nje liste paraprake te kandidateve me te kualifikuar, te perzgjedhur per interviste dhe/ose testim.

Testimi

  • testi 1 – i pergjithshem
  • testi 2 – test teknik/vetem kandidatet e perzgjedhur

Intervista

Ne varesi te pozicionit, kandidatet e perzgjedhur do ti nenshtrohen nje ose dy fazave te intervistimit.

4. Oferta e punesimit

  • kontrate pune 6 mujore ku perfshihet periudha e proves 3 mujore
  • pakete orientuese trajnimi per punonjesit e rinj
  • vleresim pas periudhes se proves
  • kontrate pune pa afat pas perfundimit me sukses te periudhes se proves

Suksese!

Informacioni qe keni derguar permban disa elemente te te dhenave tuaja personale. Ne kete kuader, RBAL deshiron te vendose ne vemendjen tuaj se  implementon nje sistem sigurie te standarteve me te larta per ruajtjen dhe perpunimin e metejshem te ketyre te dhenave, ne perputhje te plote me parashikimet e ligjit nr. 9887 date 10.03.2008 "Per Mbrojtjen e te Dhenave Personale" si vetem per qellimin per te cilin ju i keni paraqitur ato. Ju keni te drejte qe ne cdo moment, nepermjet nje kerkese prane RBAL, te aksesoni keto te dhena si dhe te kerkoni fshirjen apo korrigjimin e tyre.