Raporte Periodike 2020

Informacion i Përgjithshëm Periodik

 

Informacion i Pergjithshem Periodik Q1-2020

Kualifikimet e Organeve Drejtuese

 

Kualifikimet e Organeve Drejtuse Q1-2020

Struktura Organizative 

 

Struktura Organizative Q1-2020

Raportet periodike mbi Riskun

 

RBAL Informacion periodik mbi riskun Q1 -2020

Raportet Financiar Periodike

 

RBAL Raporte Financiare Periodike Q1-2020