Raporte Periodike


Në këtë faqe do të gjeni raportet periodike të publikuar nga viti 2015 dhe në vazhdim.
Çdo tremujor Banka publikon raportet periodike brenda të cilës mund të gjeni informacionet dhe raportet si në vijim:

Informacioni i përgjithshem periodik
Kualifikimet e Organeve Drejtuese
Struktura Organizative
Raportet periodike mbi Riskun
Raportet Financiar Periodike
Albania - Economic & banking system development