Fitimi i konsoliduar i Raiffeisen Bank International ne gjysmen e pare te vitit 2012 rritet me 13.9 per qind ne 701 milion €


29.8.2012

  • Provigjionet neto per humbjet nga kredite e keqija bien lehte ne 400 milion Euro ( poshte 1.3 per qind nga viti ne vit)
  • Fitimi para taksave permiresohet ne 927 milion Euro (mbi 5.6 per qind nga viti ne vit)
  • Fitimi i konsoliduar rritet konsiderueshem ne 701 milion Euro ( mbi 13 per qind nga viti ne vit)
  • Raporti Core Tier 1 (risku total) rritet ndjeshem ne 10.1 per qind ( mbi 1.0 pike perqindje krahasuar me FY 2011)

Te gjitha shifrat  jane te bazuar ne IFRS

Raiffeisen Bank International AG (RBI) ka shenuar nje fitim te konsoliduar (pas taksave dhe interesave jo-kontrolluese) prej  701 milion € per gjashte muajt e pare te vitit 2012, e cila paraqet nje rritje prej 13,9 per qind ne krahasim me gjashtemujorin e pare te vitit te meparshem (H1 2011: 615 milion €). Fitimi para taksave i RBI’s u rrit me 5.6 per qind ne 927 milion € (H1 2011: 879 milion €). Fitimi pas taksave arriti ne 734 milion €, nje rritje prej 8.3 per qind krahasuar me te njejten periudhe te nje viti me pare (H1 2011: 677 milion €). Fitimet per aksion u rriten nga 2,65 € ne gjysmen e pare te vitit 2011 ne 3,09 € per te njejten periudhe ne vitin 2012, nje rritje prej 16.5 per qind.

""Duke marre parasysh mjedisin e veshtire ekonomik ne Eurozone dhe perpjekjet tona te medha qe ndermorem per te forcuar raportin e kapitalit, ne jemi te kenaqur me rezultatet tona. Ne rritem raportin e Core Tier 1 ndjeshem. Ne mbyllem blerjen e Polbank ne fund te Prillit, e cila do te permiresoje patjeter poziten tone ne Poloni. Dhe nese perjashtojme Polbank, ne ishim edhe ne gjendje te ulnim  pak shpenzimet tona administrative. Keto jane te gjitha arritje te rendesishme. Modeli i diversifikuar i biznesit tone ka provuar edhe nje here te jete i duhuri. Fakti qe Evropa Qendrore dhe Lindore eshte zhvilluar dukshem me mire se Eurozona me ben te sigurt per gjysmen e dyte te vitit 2012 "", tha Drejtori i Pergjithshem Herbert Stepic.

Provigjionet neto per humbjet nga kredite e keqija  bien lehte

Provigjionet neto per humbjet nga kredite e keqija, ne 400 milion € ne gjysmen e pare te vitit, ka qene 1 per qind me poshte nje vit me pare. Ne 496 milion €, alokimet neto per provigjionet per humbjet e kredive per individe ishin 15 per qind me larte se ne vitin e kaluar per shkak te disa rasteve te veçanta ne zyrat qendrore te Group-it, ne Kine dhe ne Poloni. 

ROE para takses  gati e pandryshuar ne 17 per qind

Rritja ne fitim para takses prej 6 per qind ishte gati e barabarte me rritjen e kapitalit mesatar (vlera thekson llogaritjen ROE), i cili u rrit me 6 perqind nga viti ne vit ne 10.7 miliard € per shkak te fitimeve te ruajtura.Kthimi ne kapital para tatimit ishte 17.3 per qind ne gjysmen e pare te vitit, 0.2 pike perqindjeje me e larte se ne periudhen e njejte ne vitin 2011.

Grupi RZB tejkalon dallueshem kerkesat e kapitalit te  Autoritetit Bankar Evropian

Per te forcuar sistemin financiar, Autoriteti Bankar Evropian vendosi ne vjeshten e vitit 2011 per te zbatuar kerkesa te rrepta kapitali per rreth 70 sisteme bankare ne BE. Si pjese e kesaj nisme, nje raport kapitali baze (Core Tier 1 sipas perkufizimit te ABE) prej 9 per qind eshte percaktuar si vlere e synuar e cilat duhej te arrihej brenda 30 Qershorit 2012. Duke mos perfshire fitimet neto te gjeneruara gjate gjysmes se pare te vitit, raporti i Grupit RZB - RBI nuk ishte subjekt i analizes ABE - ishte 10,0 per qind. Kjo ishte edhe 10.6 per qind, duke perfshire fitimin neto per periudhen.

Qe prej dates 30 Qershor 2012, raporti(total) core tier 1 i RBI’s ishte10.1 per qind, dhe raporti tier 1 (total) arriti ne 10.6 perqind. Raporti i fondeve vetjake u rrit ne 14,8 per qind.

Numri i njesive te biznesit u rrit si rezultat i blerjes se Polbank

Numri i njesive te biznesit qe prej 30 Qershorit 2012 ishte 3,153, nje rritje prej 8 per qind ne krahasim me 31 Dhjetor 2011. Kjo rritje eshte shkaktuar kryesisht nga konsolidimi per here te pare te Polbank ne Maj. Numri mesatar i stafit ishte 61.683, nje rritje prej 1,703 personave ne krahasim me gjysmen e pare te vitit 2011. Qe prej 30 Qershor 2012, RBI kishte 60.918 te punesuar, nje rritje prej gati 3 per qind ne krahasim me 31 Dhjetor 2011. Baza e klienteve qendroi ne rreth 14.2 milion sipas fundit te gjashtemujorit te pare te vitit 2012.

* * * * *

Ju mund ta aksesoni raportin periodik ne http://qr022012.rbinternational.com dhe ne versionin Gjermanisht ne http://zb022012.rbinternational.com.

* * * * *

Raiffeisen Bank International AG (RBI) i perket si Austrise, ku eshte nje korporate dhe banke investimi lider, ashtu edhe Evropes Qendrore dhe Lindore si tregu i saj. Ne Evropen Qendrore dhe Lindore, RBI operon me nje rrjet te gjere bankash filiale, kompani leasing dhe dhe nje sere institucionesh qe ofrojne sherbime te specializuara financiare ne 17 tregje.

RBI eshte e vetmja banke Austriake me prezence ne qendrat financiare boterore ne Azi, nje tjeter zone gjeografike kjo ne fokus e Grupit.

Ne total, rreth 61,000 punonjes te RBI u sherbejne rreth 14.2 milion klienteve nepermjet 3,100 njesish biznesi, shumica e te cilave ndodhen ne Evropen Qendrore dhe Lindore.

RBI eshte nje filial plotesisht i konsoliduar i Raiffeisen Zentralbank Österreich AG (RZB). RZB zoteron ne menyre indirekte 78.5 per qind te aksioneve dhe pjesa tjeter eshte e lire. Aksionet e RBI jane te listuara ne Bursen e Vjenes. RZB eshte institucioni qendror i Grupit Bankar Austriak Raiffeisen, grupi me i madh bankar ne vend, dhe sherben si zyre qendrore e grupit per te gjithe Grupin RZB, perfshire RBI.

Per informacione te metejshme, kontaktoni Ingrid Krenn-Ditz (+43-1-71 707-6055, [email protected]) ose Michael Palzer (+43-1-71 707-2828, [email protected]) ose Vilma Baçe (0 68 20 96 0 13, [email protected]) http://www.rbinternational.com, http://www.rzb.at