Raiffeisen Bank International blen 70 per qind te Polbank


3.2.2011

  • Çmimi i blerjes EUR 490 million ne cash per 70 per qind
  • Polbank plotesuese ideale e bankes ekzistuese, Raiffeisen Bank Polska
  • Banka e kombinuar do t’i sherbeje me shume se 1 milion klienteve

Raiffeisen Bank International AG (RBI) perfundoi sot nje marreveshje per blerjen e 70 per qind te aksioneve te Polbank EFG (Polbank) ne Poloni. ""Me fokusin e saj te qarte ne Retail, Polbank eshte nje plotesuese ideale e Raiffeisen Bank Polska. Ne po krijojme nje baze te gjere per t’u zhvilluar me sukses ne nje nga ekonomite ne rritje me solide ne Evropen Qendrore dhe Lindore”, tha Drejtori Ekzekutiv i RBI, Herbert Stepic me rastin e nenshkrimit te marreveshjes.

Polbank eshte rrjeti bankar i biznesit, qe EFG Eurobank Ergasias S.A. (Eurobank EFG) operon ne Poloni, e cila si pjese e skedulit te transaksionit do te transformohet ne nje entitet te veçante korporate e licensuar nga Banka Polake. RBI do te paguaje 490 milion EUR ne cash per 70 per qind te aksioneve. Blerja eshte subjekt i nje tenderi te suksesshem dhe vecanerisht i aprovimit te autoriteteve rregullatore te BE, atyre Greke dhe Polake. Transaksioni pritet te perfundoje ne tremujorin e katert te 2011 ose ne tremujorin e pare te 2012. Nuk eshte konsideruar e nevojshme qe RBI te krijoje kapital te ri ne nje afat kohor te afert.

Struktura e transaksionit parashikon qe si fillim, RBI do te bleje 70 per qind te aksioneve te Polbank per 490 milion EUR ne cash. Ne nje moment te dyte, Eurobank EFG dhe RBI do te transferojne aksionet e tyre respektive ne Polbank (Eurobank EFG 30 per qind dhe RBI 70 per qind) tek Raiffeisen Bank Polska S.A. (RBPL).

Si pasoje e kesaj strukture transaksioni, Eurobank EFG do te kete 13 per qind te aksioneve pas RBI. Bashkimi operacional i RBPL dhe Polbank do te perfundoje transaksionin. Çmimi i transaksionit bazohet ne nje minimum te garantuar prej 400 milion EUR per Polbank dhe 750 milion per RBPL. Gjithashtu, si pjese e marreveshjes se transaksionit, palet kane hyre ne nje marrveshje aksionere, e cila perfshin nje opsion per Eurobank EFG qe te vendose aksionet e saj ne entitetin e kombinuar me RBPL, perfshire ketu edhe Polbank, tek RBI ne cdo kohe me nje vleresim te bazuar ne performancen e biznesit, por jo me pak se 175 milion EUR (plus interesin) dhe nje opsion per RBI te ushtrueshem nga 31 Mars 2016.

Me fokusin e saj te forte ne retail, Polbank eshte nje plotesues ideal i RBPL, e cila eshte e pozicionuar shume mire ne segmentin korporate. Blerja do te forcoje ne menyre te konsiderueshme pozicionin e RBI ne ekonomine me te madhe me potencial rrites mjaft terheqes ne segmentin e saj te biznesit ne Evropen Qendrore. Bazuar ne te dhenat aktuale financiare, njesia e kombinuar RBPL/Polbank do te behet banka tregtare e gjashte me e madhe ne Poloni ne termat e aseteve dhe e katerta ne tregun e kredive personale dhe u sherben me shume se 1 milion klienteve.

Polbank u krijua si nje operacion Greenfield ne 2006 e fokusuar ne biznesin me klientet individe dhe SME. Kompania ka nje rrjet te shperndare ne te gjithe vendin me rreth 350 njesi biznesi dhe 2,900 punonjes qe i sherbejne rreth 800,000 klienteve. Bilanci total deri ne 30 Shtator 2010 ishte 5.5 miliarde EUR. Pavaresisht kohes relativisht te shkurter te aktivitetit te biznesit, Polbank ka nje vleresim te shkelqyer te markes me 66%.

RBI hyri per here te pare ne tregun Polak ne 1991, nepermjet krijimit te RBPL. Asetet totale ne lidhje me aktivitetet e Grupit ne Poloni arriten ne 6.5 miliarde EUR deri ne fund te tremujorit te trete te 2010. RBI ka punesuar rreth 3,000 njerez ne 123 njesi biznesi ne Poloni, te cilet u sherbejne me shume se 240,000 klienteve.

* * * * *

Raiffeisen Bank International AG (RBI) i perket si Austrise, ku eshte nje korporate dhe banke investimi lider, ashtu edhe Evropes Qendrore dhe Lindore si tregu i saj. Ne Evropen Qendrore dhe Lindore, RBI operon me nje rrjet te gjere bankash filiale, kompani leasing dhe dhe nje sere institucionesh qe ofrojne sherbime te specializuara financiare ne 17 tregje.

RBI eshte e vetmja banke Austriake me prezence ne qendrat financiare boterore ne Azi, nje tjeter zone gjeografike kjo ne fokus e Grupit.

Ne total, me shume 59,000 punonjes te RBI u sherbjene rreth 15 milion klienteve nepermjet 3,000 njesish biznesi, shumica e te cilave ndodhen ne Evropen Qendrore dhe Lindore.

RBI eshte nje filial plotesisht i konsoliduar i Raiffeisen Zentralbank Österreich AG (RZB). RZB zoteron ne menyre indirekte 78.5 per qind te aksioneve dhe pjesa tjeter eshte e lire. Aksionet e RBI jane te listuara ne Bursen e Vjenes. RZB eshte institucioni qendror i Grupit Bankar Austriak Raiffeisen, grupi me i madh bankar ne vend, dhe sherben si zyre qendrore e grupit per te gjithe Grupin RZB, perfshire RBI.

Per informacione te metejshme, kontaktoni Michael Palzer (+43-1-71 707-2828, [email protected]) ose Peter Klopf (+43-1-71 707-1930, [email protected]), ose Vilma Baçe (0 68 20 96 0 13, [email protected])