RBI: Raporti Financiar Gjashtë-mujor 2020 Të ardhurat kryesore janë të qëndrueshme; 368 milionë euro fitim i konsoliduar i ndikuar negativisht nga COVID-19


11.8.2020

Vjenë,

  • Të ardhurat bazë janë të qëndrueshme nga viti në vit, ku të ardhurat neto nga interesi prej 2 përqind dhe të ardhurat nga tarifat neto dhe komisionet mbeten të pandryshuara (më të ulëta nga tremujori në tremujor për shkak të mbylljes për shkak të karantinës)
  • Kreditë për klientët u rritën me 3 përqind nga viti aktual, pavarësisht zhvlerësimit të konsiderueshëm të monedhës vendase
  • Raporti i Provigjionimit prej 0,67 përqind në gjysmën e parë të vitit; rritja ishte kryesisht për shkak të efekteve të COVID-19
  • Fitimi i konsoliduar prej 368 milionë euro u ndikua negativisht nga kostot më të larta të riskut dhe zhvlerësimet e shoqërive u vlerësuan në kapital (rezultat tjetër)
  • Marzhi i interesit neto ra me 22 pikë bazë nga tremujori në tremujor në 2.21 përqind.
  • Raporti i NPE dhe raporti i mbulimit të NPE u përmirësua disi në 1,9 përqind dhe 63,3 përqind, përkatësisht.
  • Raporti i CET1 prej 13,2 përqind (duke përfshirë rezultatin nga viti aktual)

Ju lutemi gjeni versionin e plotë të deklaratës për shtyp në format pdf bashkangjitur këtu.