Parashikimi i normave te interesit 2022 & 2023


20.7.2022

Pas më shumë se një dekadë me norma të ulëta interesi, ne kemi hyrë tashmë në një fazë të re ku bankat qendrore në mbarë botën po shtrëngojnë politikën e tyre monetare.

Duke marrë parasysh rëndësinë që ka mjedisi i normave të interesit në biznesin bankar për t'ju dhënë një pasqyrë të pritshmërive tona, Njesia jone e kerkimit ne Raiffeisen Bank ka publikuar një studim mbi pritjet tona për normën bazë dhe yield-et në 2022 dhe 2023

Lexo këtu studimin mbi pritjet tona për normën bazë dhe yield-et në 2022 dhe 2023.

Lexim të këndshëm

 

*Njësia e kërkimit në Raiffeisen Bank monitoron tendencat e tregut, zhvillimet makroekonomike dhe rregullatore si dhe analizon ndikimin e tyre në biznesin e bankës. Ekipi ynë i kërkimit makroekonomik analizon një gamë të gjerë të dhënash ekonomike dhe sjellje të tregut për të sintetizuar implikimet për banken dhe drejtimin e mundshëm të politikave dhe tregjeve. Gjithashtu merret me parashikimin e treguesve makroekonomikë dhe përgatit raporte periodike dhe tematike rreth ketyre zhvillimeve. Ju lutem gjenu me poshte studimin me te fundit te publikuar.