Normat e interesit Kredi Konsumatore me Hipoteke

Normat e Interesit Kredi Konsumatore me Hipoteke

Kredi Konsumatore me Hipotekë në LEK - Interesa për periudha fikse

 • 4.5% interes fiks për vitin e parë për kreditë në LEK për të gjithë segmentet e klientëve
 • 5.9% interes fiks për 3 vitet e para për kreditë në LEK për të gjithë segmentet e klientëve                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

Kredi Konsumatore me Hipoteke ne Lek- Interesa variabel

 • Për klientet Paga+: Bono Thesari + 2.55%
 • Për klientet Paga Standarte: Bono Thesari + 3.05%
 • Për klientet Premium : Bono Thesari + 2.30%

 

Kredi Konsumatore me Hipotekë në EURO - Interesa për periudha fikse

 • 3.15% interes fiks për vitin e parë për kreditë në EUR për të gjithë segmentet e klientëve
 • 3.65% interes fiks për 3 vitet e para për kreditë në EUR për të gjithë segmentet e klientëve                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

Kredi Konsumatore me Hipoteke ne EURO- Interesa variabel

 • Për klientet Paga+: Euribor + 6.25%
 • Për klientet Paga Standarte: Euribor + 6.50%
 • Për klientet Premium : Euribor+ 6.00%

*Paga+ janë të gjithë klientët paga e të cilëve kalon nëpërmjet Raiffeisen Bank
**Paga Standarte janë të gjithë klientët paga e të cilëve kalon nëpërmjet një banke tjetër
***Në rastet kur Norma Bazë e interesit ka vlerë negative, banka në kalkulimin e interesit do ta konsiderojë me vlerë 0

 

Kredi ESG

 • Për Kredinë ESG do të aplikohet zbritje nga interesi standard sipas segmenteve përkatese si në monedhën Lekë dhe Euro

Zbulo më shumë

Llogaritesi

Llogaritësi i kësteve mujore

Faqet më të vizituara