Normat e interesit Kredi Konsumatore me Hipoteke

Normat e Interesit Kredi Konsumatore me Hipoteke

 

Norma interesi fikse për 3 vitet e para në monedhën LEK

 • Klientët Pagamarrës         6.7% fiks për 3 vite
 • Klientët Standartë             7.2% fiks për 3 vite
 • Klientët Premium              6.5% fiks për 3 vite

Norma interesi fikse për 3 vitet e para në monedhën EURO

 • Klientët Pagamarrës         7.7% fiks për 3 vite
 • Klientët Standartë             8.0% fiks për 3 vite
 • Klientët Premium              7.5% fiks për 3 vite

Kredi Konsumatore me Hipoteke ne Lek- Interesa variabel

 • Për klientet Paga+: Bono Thesari + 2.55%
 • Për klientet Paga Standarte: Bono Thesari + 3.05%
 • Për klientet Premium : Bono Thesari + 2.30%                                                                                                                                                                                                                                                               

Kredi Konsumatore me Hipoteke ne EURO- Interesa variabel

 • Për klientet Paga+: Euribor + 6.25%
 • Për klientet Paga Standarte: Euribor + 6.50%
 • Për klientet Premium : Euribor+ 6.00%

*Paga+ janë të gjithë klientët paga e të cilëve kalon nëpërmjet Raiffeisen Bank
**Paga Standarte janë të gjithë klientët paga e të cilëve kalon nëpërmjet një banke tjetër
***Në rastet kur Norma Bazë e interesit ka vlerë negative, banka në kalkulimin e interesit do ta konsiderojë me vlerë 0

 

Kredi ESG

 • Për Kredinë ESG do të aplikohet zbritje nga interesi standard sipas segmenteve përkatese si në monedhën Lekë dhe Euro

Zbulo më shumë

Llogaritesi

Llogaritësi i kësteve mujore

Faqet më të vizituara